top of page

❤️ Driver card màn hình

 

sudo apt update

sudo apt install software-properties-common

sudo apt-get install linux-headers-generic

sudo apt upgrade

Gắn VGA mong muốn vào máy thật hoặc máy ảo trước khi cho máy tự tìm driver cài bằng dòng lệnh dưới đây:

sudo ubuntu-drivers autoinstall

reboot

❤️ Thay đổi VGA khác driver

 

Vào máy con trên màn máy chủ để xóa driver nVidia cũ:

dpkg -l | grep -i nvidia
sudo apt-get remove --purge '^nvidia-.*'

shutdown -h now

Gắn VGA mong muốn vào máy thật hoặc máy ảo trước khi cho máy tự tìm driver cài bằng dòng lệnh dưới đây:

sudo ubuntu-drivers autoinstall

reboot

❤️ Bluetooth

sudo add-apt-repository ppa:blaze/rtbth-dkms

sudo apt install rtbth-dkms

sudo vim /etc/rc.local

reboot

sudo /etc/init.d/bluetooth start

systemctl start bluetooth

sudo modprobe btusb

sudo systemctl start bluetooth.service

sudo service bluetooth restart

❤️ Gõ tiếng việt

Thêm English USVietnamese Unikey vào Input Mothod
chọn Do not show ở mục Show property panel

❤️ Chỉnh nhấp chuột 2 lần

❤️ Tắt chế độ ngủ

❤️ Chỉnh giao diện tối

❤️ Phím tắt chụp ảnh màn hình

❤️ CÀI ĐẶT ElEMENTARY TWEAKS cho Bản 6, 7 

sudo apt install -y software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:philip.scott/pantheon-tweaks

sudo apt update 

sudo apt install -y pantheon-tweaks

❤️ Trình duyệt Google Chrome

Link

❤️ Gdebi - cài file Deb

sudo apt install -y gdebi

 

❤️ Unrar - giải nén

sudo apt install unrar

❤️ TASK MANAGER

sudo apt-get install gnome-system-monitor

❤️ Cài đặt Blender LTS

sudo apt install snapd

sudo snap install blender --channel=3.6lts/stable --classic

❤️ Anydesk

Default password: anydesk-global-settings

On window popup:

Settings -> Security -> Enable unattended access 
Set password và click OK

❤️ Gromit - Chú thích nhanh

sudo apt install gromit-mpx

❤️ Driver cho card mạng USB rtl8188fu

sudo apt-get install build-essential git dkms linux-headers-$(uname -r)

git clone https://github.com/kelebek333/rtl8188fu

sudo dkms add ./rtl8188fu

sudo dkms build rtl8188fu/1.0

sudo dkms install rtl8188fu/1.0

sudo cp ./rtl8188fu/firmware/rtl8188fufw.bin /lib/firmware/rtlwifi/

❤️ Steam từ file Deb

Cài đặt xong, mở Steam lên nếu hiện thông báo "Missing 32-bit Libraries" thì dùng câu lệnh

sudo apt-get update

sudo apt-get install libc6-i386

❤️  Sửa lỗi không vào được ứng dụng Duyệt Files

sudo apt-get purge pantheon-files

sudo add-apt-repository ppa:elementary-os/daily

sudo apt-get install pantheon-files

reboot

❤️ Sửa lỗi Subtance Painter

Lỗi 1:  libxcb-xinput.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Sửa lỗi 1: sudo apt-get install libxcb-xinput0

Lỗi 2: Bấm mở phần mềm ở giao diện Steam, phần mềm chỉ nháy 1 cái chứ không lên

Sửa lỗi 2: Vào phần cài đặt phần mềm trong Steam cài lại bản Subtance thấp hơn
 

❤️ Kết nối vào dữ liệu máy chủ
1. Tạo thư mục và cho phép máy con được ĐỌC|GHI|XÓA dữ liệu từ máy chủ  (làm trên máy chủ)
chmod -R 777 /home/xuongphimhatde/XPHD_Data


2. Thao tác trên phần mềm QEMU Cho phép QEMU chuyển đổi đường dẫn trên máy chủ thành "Target Path" với cú pháp:

Driver: Defaul
Mode: Mapped
Source Path: /home/xuongphimhatde/XPHD_Data (đây chính là đường dẫn gốc từ Sever)
Target Path: /XPHD

3. Khai báo một lối tắt trên máy con để kết nối với Target Path (làm trên máy ảo)
mkdir ~/Data (Với Data là thư mục sẽ được tạo tự động trên máy con)

4. Kết nối lối tắt từ máy còn vào Target Path (làm trên máy ảo)
sudo mount -t 9p -o trans=virtio /XPHD Data/

5. Mỗi lần khởi động máy con ta chạy 1 lần đẻ kết nối vào máy chủ
sudo mount -t 9p -o trans=virtio /XPHD Data/


❤️ SỬA LỖI LINUX KHÔNG NHẬN Ổ ĐĨA NTFS
Dò tên gốc của ổ đĩa:
sudo mount | grep "tên ổ đĩa ghi đúng chữ hoa hay thường"
Lấy đường dẫn:/dev/sdb"n" (với "n" là m của ổ đĩa)
sudo mount -o rw /dev/sdb"n" /media/"username"/"tên ổ đĩa"
sudo ntfsfix /dev/sdb"n"
reboot

❤️ KẾT NỐI NAS NHANH

afp://admin@"ip và đường dẫn"

smb://192.168.1.22/

bottom of page